Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

De Voetenvriend
handelend onder de naam/namen: Birkenstockonline.nl

Vestigingsadres:

Straat: Hanzepoort 26
Postcode: 7575 DA
Plaats: Oldenzaal

KvK-nummer: 06049848
BTW-nummer: NL006554283B01
IBAN: NL86 RABO 0302 0826 97 t.n.v. De Voetenvriend

De Voetenvriend valt onder de Hooijergroep Holding. Correspondentie zult u dan ook ontvangen onder naam van de Hooijergroep.

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Voetenvriend (hierna: Birkenstockonline.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Birkenstockonline.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Birkenstockonline.nl zijn vrijblijvend en Birkenstockonline.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Birkenstockonline.nl. Birkenstockonline.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Birkenstockonline.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • 3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
 • 4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.
 • 4.3 Birkenstockonline.nl maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden. Aangezien birkenstockonline.nl alleen levert aan adressen die zich bevinden in Nederland, is enkel het Nederlandse belastingtarief van 21% van toepassing. Het kan echter voorkomen dat je niet de juiste verkoopprijzen te zien krijgt, als je onze website bezoekt vanuit een ander land of bepaalde instellingen hanteert in de browser of op het apparaat, die van invloed zijn op het bepalen van de geolocatie. Dit kan ervoor zorgen dat je de verkoopprijs exclusief het belastingtarief te zien krijgt op de product- en/of overzichtspagina.
  Tijdens het afrekenen zie je altijd het bedrag inclusief het geldende belastingtarief. Consumenten die vanuit een ander land dan Nederland een bestelling plaatsen, betalen gewoon de verkoopprijs inclusief het belastingtarief van 21% geldend voor het opgegeven factuur dan wel afleveradres in Nederland.
  Consumenten hebben na het aangaan van de overeenkomst met birkenstockonline.nl geen recht op teruggave van het belastingdeel van de aankoopprijs.

Artikel 5. Levering

 • 5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijg je hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
 • 5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • 5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
 • 5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
 • 5.6 Indien je ervoor kiest om de pakketbezorger toestemming te geven om de bestelling op een veilige plek achter te laten (bijvoorbeeld een carport of achtertuin), dan ligt bij een eventuele vermissing de verantwoordelijk niet bij Birkenstockonline.nl of de bezorger.

Artikel 6. Reclames en retourzending

 • 6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden. Indien binnen deze termijn door Birkenstockonline.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Birkenstockonline.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • 6.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer a. het product gedragen en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen,
 • 6.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Birkenstockonline.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening.
 • 6.4 Birkenstockonline.nl zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening storten.
 • 6.5 Retouradres Birkenstockonline.nl: Birkenstock Nederland, Hanzepoort 26, 7575 DA Oldenzaal

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Birkenstockonline.nl en van het personeel en de producten van Birkenstockonline.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Birkenstockonline.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • 7.2 Birkenstockonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Birkenstockonline.nl.
 • 7.3 Iedere aansprakelijkheid van Birkenstockonline.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Birkenstockonline.nl verschuldigd is.
 • 7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Birkenstockonline.nl, dan wel tussen Birkenstockonline.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Birkenstockonline.nl, is Birkenstockonline.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Birkenstockonline.nl.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1 Birkenstockonline.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Birkenstockonline.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Birkenstockonline.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

 • 9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Indien je aan Birkenstockonline.nl bij bestelling opgave doet van een adres, is Birkenstockonline.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Birkenstockonline.nl schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 10.2 Wanneer door Birkenstockonline.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Birkenstockonline.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Birkenstockonline.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Birkenstockonline.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 Birkenstockonline.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Oldenzaal, november 2020, De Voetenvriend